Авторское право / Аграрное право / Адвокатура / Административное право / Административный процесс / Акционерное право / Бюджетная система / Горное право‎ / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право зарубежных стран / Договорное право / Европейское право‎ / Жилищное право / Избирательное право / Информационное право / Исполнительное производство / История политических учений / Коммерческое право / Конкурсное право / Конституционное право зарубежных стран / Конституционное право России / Криминалистика / Криминалистическая методика / Криминология / Международное право / Наследственное право / Оперативно-розыскная деятельность / Права человека / Право интеллектуальной собственности / Право собственности / Право социального обеспечения / Право юридических лиц / Правоведение / Предпринимательское право / Римское право / Семейное право / Социология права / Судебная психиатрия / Судебное дело / Судебные и правоохранительные органы / Таможенное право / Теория и история государства и права / Трудовое право / Уголовное право / Уголовный процесс / Философия права / Финансовое право / Экологическое право‎ / Ювенальная юстиция / Юридическая антропология‎ / Юридическая техника / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

Введення християнства на Русі

Другим важливим фактором, що сприяв як об'єднанню Київської Русі і перетворенню її на могутню феодальну державу, так і посиленню політичної влади володаря, було, безперечно, введення християнства на Русі. Процес христи-янизації Русі був складним і тривалим. Він, очевидно, проходив у три етапи: Аскольдове хрещення 60-х років IX ст.; хрещення Ольги, що стало своєрідною кульмінацією у боротьбі християнства проти поганства протягом 882-988 рр.; хрещення Володимира, яке знаменує остаточну перемогу нової віри1.

Запровадження християнства було закономірним явищем, що було тісно пов'язано із загальною історичною ситуацією в Європі. У розвитку Європи IX ст. було історичним рубежем, бо саме в той час завершилося формування феодальної основи, і більшість європейських народів вступила в епоху розвиненого середньовіччя. Для слов'янських народів це століття теж було знаменитим - перемогло християнство в Моравії, Чехії, Словаччині, утвердилося в Болгарії. За цих умов Володимир, з одного боку, прагнув піднести міжнародний авторитет держави, розширюючи міжнародні зв'язки з сусідніми християнськими державами; з другого -хрещення Володимира, який зайняв престол у Києві в жорстокій міжусобній боротьбі, мало сприяти легалізації і легітимізації політичної влади Володимира. Християнізація Русі мала зміцнити верховенство влади Володимира, освятити його титул кагана (рівний імператорському, який вперше прийняв ще Аскольд), вона мала також допомогти йому провести, крім адміністративної, ще й військову та судову реформи. Суть військової реформи полягала в ліквідації «племінних» військових об'єднань і злитті військової системи з системою феодального землеволодіння. Володимир роздавав лени з зобов'язанням військової служби та організації оборони в ленах. Це дало змогу досить швидко забезпечити охорону рубежів, створити надійне військо не лише проти зовнішніх, але й внутрішніх ворогів. Система бенефіцій


1 Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. К.. 1988 С.57.


сприяла створенню навколо Володимира прошарку особисто віддан°ї йому знаті.

Судова реформа полягала в усталенні та розмежуванні судів єпископського та градського. В прийнятому «Уставі святого князя Володимира, крестившаго руськую землю, о церковных судех» було визначено також місце церкви в державі, джерела її матеріального існування, сфери юрисдикції. Матеріальне забезпечення встановлювалось у формі отримання десятої частини від централізованої феодальної ренти та інших прибутків (стаття 3). Стаття 4 вводила церковне судочинство та визначала межі світської юрисдикції, у статті 9 перелічувалися пункти широкої юрисдикції церкви. Для нас є найважливішим зміст статтей 4 і 5, в яких фактично проголошувалася відмова князя від втручання в справи церкви, які ій були передані, закріплювався поділ церковної і світської судової компетенції. Згідно з традиціями Візантії визнавався патронат князівської влади над церквою, тому, до речі, церковний статут був виданий від імені князя1.

Залежність Візантійської церкви від світської влади була майже повною. «Імператор, - зауважено в одній візантійській церковній хроніці XII ст. - є для церкви вищим володарем і охоронцем віри»2. Християнізація Русі значно прискорила розвиток культури - поширюється писемність, шкільництво, література, мистецтво, архітектура. Київська Русь була включена в коло християнської культури, що спиралася на величний фундамент античного Середземномор'я. Одночасно християнство як світогляд та ідеологія стали одним із вирішальних факторів зміцнення політичної влади князів, посилення ролі держави, одержавлення місцевого етносу. Про значення християнізації Русі М.Грушевський писав, що воно сприяло зародженню «единства политико-общественного уклада, общественных отношений и права», а також від цієї події почався процес еволюції Київської держави від збивання державишляхом збройної сили до легітимних державотворчих процесів, від панування князів-наїзників до панування князів-правителів.3

Хрещення Русі значно впливало і на міжнародне становище Київської держави, посилення рівноправних родинних


' Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1984. Т. 1. С40, 148-149.

2 Диль Ш. Основные проблеми византийской истории. М., 1947. С.71.

3 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. С.57


зв'язків з пануючими династіями Європи. Тут доцільно навести і думку В.Липинського, який вважав, що оскільки християнство в Київській державі було введено згори, механічно, без зв'язку з місцевою культурою, що хоч і зміцнило спочатку державність, але не захистило, а може й дещо сприяло падінню Київської держави пізніше, в момент чужої експансії1.

<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Введення християнства на Русі"
 1. Висновки
  1. Початки української державності тісно пов'язані з процесом формування державних структур Київської Русі. Вони започатковані у ІУ-У ст. Полянським союзом племен, що сформувався у державність типу військової демократії. Соціально-економічний розвиток сприяв формуванню та укрупненню Київської держави, як і військова експансія. Введення християнства (трьома етапами) справило великий вплив на
 2. ПОЛІТИЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
  ПОЛІТИЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ
 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. - К, 1968. 2. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К.,1988. 3. Введенський А.М., Лосев А.Ф., Радлов ЕЛ., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии.- Свердловск, 1991. 4- Вишенський Іван.Твори. - К., 1959. 5. Голубевъ С. Киевский митрополит Петръ Могила и его сподвижники. -Кіев, 1883, 1898. Т. 1-2. в. Греков Б.Д. Киевская Русь. -
 4. Племінні княжіння
  ПІСЛЯ занепаду держави антів на території сучасної України створилася досить складна геополі-тична ситуація, спричинена впливами аварів, а потім і Хозарського каганату. Проте на руїнах колишньої антської держави почали формуватись так звані племінні княжіння. З-поміж інших найвпли-вовішим виявилося полянське князівство. Деякі сучасні історики вважають, що племінні княжіння не були початковою
 5. ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
  що першим достовірним князем у Києві був Олег. Як раз про нього ми майже нічого достовірного не знаємо. Набагато краще джерела висвітлюють діяльність його попередника Аскольда і навіть напівле-гендарного Кия»21. Діяльність його наступника, тобто Ігоря, була позначена війнами з печенігами, які з'явились у степах і робили періодичні набіги, а також з Візантією, щоправда, не надто вдалими. У 944
 6. Для реалізації планів унії було залучено орден єзуїтів
  Для реалізації планів унії було залучено орден єзуїтів. За дорученням керівництва ордену з концепцією церковної унії виступив Петро Скарга (колишній ксьондз у Рогатині, потім канонік у Львові, організатор єзуїтських колегій), який у 1577 р. випустив книжку «Про єдність церкви Божої». Вона визначила не лише зміст і спрямованість ідейної боротьби між католиками і православними в час перед унією,
 7. Михайло Грушевський і методологія історичного пізнання
  НАШ виклад поглядів Грушевського на всі ці питання був би не повним, якби ми не торкнулися ще одного з них, яке випливає з логіки так званого «народницького напрямку» в українській історіографії. Це питання тісно пов'язане як з історичним контекстом, у якому жив і творив Грушевський, так і з його методологічними настановами як вченогоісторика, прихильного до позитивістського напрямку. Останній,
 8. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Початки формування української державності тісно пов'язані з розвитком цілого комплексу чинників, насамперед державних структур самої Київської Русі, спільної релігії, економічних, культурних зв'язків тощо. Не вдаючись в детальний аналіз цього процесу, виділимо лише головніші. Першим з них, очевидно, буде становлення державних структур. Державність тут виникає не на голому місці, оскільки
 9. Люблінська унія політично об'єднала Литву і Польщу в одну федеративну державу
  Люблінська унія політично об'єднала Литву і Польщу в одну федеративну державу - Річ Посполиту, однак без духовної єдності навряд чи можна було чекати політичної міцності цього союзу. В ті часи духовне життя майже повністю проходило в релігійних рамках, тому духовна єдність спочатку означала єдність релігійну. Дещо раніше - в 1 Orzechowski Stanislaw. Poliski dialogi polityczne... S. 191 2
 10. 92. На какой срок возможно введение режима неполного рабочего времени?
  Неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя может вводиться на срок до 6 месяцев. В приказе о введении режима неполного рабочего времени должен быть указан конкретный срок, на который он вводится (например, на 3, 4, 5 месяцев). По истечении срока, на который введен в организации режим неполного рабочего времени, работники должны быть переведены на прежний режим работы.
 11. ЛИТЕРАТУРА
  Аристотель. Политика. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. Боднар А. Наука о политике. Варшава, 1984. Гаджив К. С. Политическая наука. М., 1995. Демидов А. И., Федосеев А. А. Основы политологии. М., 1995. Зарубежная политология. М., 1998. ПанаринА. С. Введение в политологию. М., 1994. Политическая теория и политическая практика. Словарь-справочник/ Под ред. А. А. Миголатьева. М., 1994.
 12. Статья 14 Порядок введения мер государственного регулирования
  1. Договаривающаяся Сторона заблаговременно уведомляет другие Договаривающиеся Стороны о причинах, характере и предполагаемых сроках введения и действия мер государственного регулирования. 2. Договаривающиеся Стороны проводят предварительные консультации и вырабатывают рекомендации. В случае невозможности принятия согласованного решения в шестимесячный срок Договаривающаяся Сторона, упомянутая в
 13. Природа Литовсько-Руської держави
  ЗГІДНО пропонованої авторами термінології, латентна державність - це такий стан існування народу, суверенітет якого є зовнішньо обмеженим, а внутрішня автономія поширена лише на структуру владних повноважень, адміністрації, суду тощо. Латентність у даному випадку передбачає зовнішній контроль над внутрішньою ситуацією, але вона допускає також певну міру автономності, яка здійснюється в режимі
 14. Характер Галицько-Волинської держави
  ОСОБЛИВОЇ уваги в ро-"згляді процесів державотворення в Україні заслуговує епоха, що припадає на XIII - першу половину XIV ст. Саме в цю добу колишня Київська Русь розпалася остаточно на окремі князівства-уділи, а точніше, на грунті цих уділів постали цілком самостійні державні утворення, як-то: Галицько-Волинське, Полоцьке, Володими-ро-Суздальське князівства, Новгородська республіка та низка
 15. Концепції окремішності української історії
  ЯКЩО не брати до уваги славнозвісну «Історію Русів», яка чи не вперше в загостреній формі поставила питання про своєрідність національної історії в українській історіографії, то одним із перших, хто порушив це питання в площині наукової етнографії або так званого «народницького напрямку» в українській історичній думці, був М.Костомаров. У цьому плані принципове значення мала його праця «Две
 16. А. Введение
  А.
Портал "Все Учебники" © 2014
info@vse-uchebniki.com