<< Предыдушая Следующая >>

Тестовий контроль


Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір).

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі підприємства залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає:
а) першому рівню конкурентоспроможності;
б) другому рівню конкурентоспроможності;
в) третьому рівню конкурентоспроможності;
г) четвертому рівню конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:
а) знижує потенціал прибутковості сегменту;
б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;
в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;
г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:
а) дешеві канали збуту;
б) низькі витрати;
в) стандартизацію товарів;
г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:
а) рангів;
б) різниць;
в) балів;
г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:
а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;
б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;
в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;
г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства націлений на:
а) максимальне задоволення потреб споживачів;
б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;
в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;
г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT-аналізу:
а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;
б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;
в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;
г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWOT-аналізу визначаються:
а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;
б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища;
в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;
г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:
а) репутація (імідж);
б) соціальна відповідальність;
в) законодавча і нормативна база;
г) трудові ресурси.

10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:
а) силу підприємства;
б) слабкість,
в) зовнішню можливість,
г) зовнішню загрозу.

11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:
а) показник інтенсивності конкуренції;
б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;
в) звичайна конкурентна сила підприємства;
г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

12. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE:
а) маркетингові можливості підприємства;
б) конкурентноздатність підприємства і його становище на ринку;
в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство;
г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство.

13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE визначаються конкретні показники для оцінки:
а) на початковому;
б) на етапі розробки критеріїв;
в) на етапі узгодження стратегії;
г) на завершальному етапі.

14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи координат SPACE, рекомендованою стратегією є:
а) консервативна стратегія;
б) захисна стратегія;
в) конкурентна стратегія;
г) агресивна стратегія.

15. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі GE/McKinsey рекомендується за умов:
а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану підприємства;
б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності підприємства;
в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;
г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності підприємства.


<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Тестовий контроль"
 1. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
  1. Какие из перечисленных групп объектов являются объектами судебно-медицинских экспертиз: 1. Живые лица; 2. Животные; 3. Растения; 4. Механизмы; 5. Трупы и их части; 6. Вещественные доказательства биологического происхождения; 7. Документы и материалы, содержащие информацию медико-биологического плана. 2. Различают две формы работы судебных медиков: 1. . . . . . . . . . . .
 2. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
  1. Судебная психиатрия включает несколько направлений: 1. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском кодексах; 2. Осуществление принудительных мер медицинского характера; 3. Осуществление психиатрической помощи осужденным в местах лишения свободы. 2. Основными методами исследования в психиатрии являются: 1. Клинико-психопатологический; 2. Психологический; 3.
 3. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Перевагами суспільно-організованого харчування перед індивідуально-організованою формою харчування є такі: а) більші витрати часу на виготовлення продукції; б) ресурсозбереження; в) зменшення вільного часу населення; г) менші ціни на виготовлену продукцію. 2. Підприємства ресторанного господарства на
 4. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Визначте, яке мiсце займає споживчий ринок у системі ринкових відносин: а) споживчий ринок є початковою ланкою ринкових відносин; б) на споживчому ринку товари завершують своє пересування та надходять до кінцевого споживання; в) споживчий ринок є одночасно початковою та кінцевою ланкою у ринкових
 5. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Основними принципами менеджменту ресторанного господарства є: а) інтегрованість методів функціональних видів менеджменту та комплексний характер формування управлінських рішень; б) облік специфічних умов діяльності конкретних підприємств та високий динамізм управління; в) варіативність
 6. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Організаційно-обслуговуюча система підприємства ресторанного господарства здійснює функції: а) доставки сировини та виробництва кулінарної продукції; б) реалізації та організації споживання готової продукції; в) збереження напівфабрикатів та реалізації готової продукції; г)
 7. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. У складі виробничої системи підприємства ресторанного господарства виділяють такі функціональні підсистеми: а) виробничих процесів та складу елементів виробництва; б) допоміжних підрозділів; в) управління підприємством; г) усі відповіді вірні. 2. Якісним індикатором
 8. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. В умовах ринкової економіки розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяльності підприємств ресторанного господарства проводяться у такій послідовності: а) закупівлі – виробництво – збут; б) закупівлі – збут – виробництво; в) виробництво – збут – закупівлі; г) збут –
 9. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Економічна стратегія підприємства - це: а) сукупна дія груп факторів, що формують певний рівень стабільності зовнішнього середовища; б) основна комплексна мета, причина існування підприємства; в) ефективне досягнення цілей економічними методами і засобами; г) усі відповіді є правильними.
 10. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Традиційні системи вимірювання ефективності використання потенціалу підприємства ґрунтуються на: а) фінансових моделях взаємозв’язку показників діяльності; б) якісних оціночних індикаторах; в) бальних оцінках вимірювання ефективності використання ресурсного потенціалу; г) фінансових і
Портал "Все Учебники" © 2014
info@vse-uchebniki.com