<< Предыдушая Следующая >>

Тестовий контроль


Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір).

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі підприємства залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає:
а) першому рівню конкурентоспроможності;
б) другому рівню конкурентоспроможності;
в) третьому рівню конкурентоспроможності;
г) четвертому рівню конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:
а) знижує потенціал прибутковості сегменту;
б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;
в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;
г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:
а) дешеві канали збуту;
б) низькі витрати;
в) стандартизацію товарів;
г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:
а) рангів;
б) різниць;
в) балів;
г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:
а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;
б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;
в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;
г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства націлений на:
а) максимальне задоволення потреб споживачів;
б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;
в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;
г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT-аналізу:
а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;
б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;
в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;
г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWOT-аналізу визначаються:
а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;
б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища;
в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;
г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:
а) репутація (імідж);
б) соціальна відповідальність;
в) законодавча і нормативна база;
г) трудові ресурси.

10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:
а) силу підприємства;
б) слабкість,
в) зовнішню можливість,
г) зовнішню загрозу.

11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:
а) показник інтенсивності конкуренції;
б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;
в) звичайна конкурентна сила підприємства;
г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

12. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE:
а) маркетингові можливості підприємства;
б) конкурентноздатність підприємства і його становище на ринку;
в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство;
г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство.

13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE визначаються конкретні показники для оцінки:
а) на початковому;
б) на етапі розробки критеріїв;
в) на етапі узгодження стратегії;
г) на завершальному етапі.

14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи координат SPACE, рекомендованою стратегією є:
а) консервативна стратегія;
б) захисна стратегія;
в) конкурентна стратегія;
г) агресивна стратегія.

15. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі GE/McKinsey рекомендується за умов:
а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану підприємства;
б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності підприємства;
в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;
г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності підприємства.


<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Тестовий контроль"
 1. Резюме
  В этой главе рассматриваются эффективность, достоинства и недостатки собеседований, тестов при отборе сотрудников, включая собеседования по телефону, телеконференции и видеоинтервью. Указывается, что интервьюеры, также как и кандидаты, проходят проверку. В отличие от тестов на оценку профессионального уровня, предлагается с осторожностью относиться к тестам на выявление способностей, интеллекта и
 2. Резюме
  Обычно выделяют пять этапов найма на работу: анализ трудовых операций, поиск, отбор кандидатов, проведение собеседований и тестов. Анализ трудовых операций включает в себя описание работы, квалификационные требования, условия работы. Все это основывается на испытанных приемах определения круга обязанностей как необходимого условия для проведения аттестации. Менеджеры по кадрам обычно используют
 3. Знаковый и непосредственный подходы к диагностике.
  Как мы видели, в поведенческой диагностике акцент делается на отдельных переменных (на конкретных целевых формах поведения) и на получении надежных объективных данных. Поведенческая диагностика отличается от некоторых других способов измерения личности прежде всего тем, что интерес представляет поведение само по себе, а не некий теоретический конструкт (сила Я, экстраверсия), предположительно
 4. Т есты
  Менеджеры, занимающиеся отбором сотрудников, должны знать, какие именно тесты используются в их компании для проверки новых сотрудников — профессиональные тесты, например, для стенографистов или сварщиков, или медицинское обследование, дабы убедиться, что кандидат годен для этой работы. Существуют также тесты на выявление способностей и личностных качеств. Вполне возможно, что вашим стажерам,
 5. Комментарий к данным проективных тестов
  Что можно сказать о данных, извлеченных из проективных тестов, особенно если учесть тесную связь этих тестов с психоаналитической теорией? Неструктурированность тестов порождает множество субъективных реакций, связанных с уникальными аспектами личности Джима. Более того, замаскирован-ность истинных целей тестирования, которая является важной особенностью проективных тестов, позволяет заглянуть за
 6. Внешний и внутренний локусы контроля (интернальность-экстернальность)
  Интересное сравнение экспериментальных и корреляционных подходов к исследованию можно сделать, если ненадолго вернуться к эксперименту с выученной беспомощностью у людей (см. рис. 2.1). Напомним, что в нем было 76 Глава 2. Научное исследование личности показано, что в новой ситуации у испытуемых, которые поначалу оказывались в безвыходном положении, время реакции на световой сигнал было
 7. Ответы на вопросы тестов
  Тема 1. "Корпоративное право в исторической ретроспективе" 1 - а, 2 - б, 3 - в,г, 4 - б, 5 - а, 6 - б, 7 - б, 8 - в. Тема 2. "Предмет и метод корпоративного права" 1 - в, 2 - а ,б, 3 - а , 4 - а,б, 5 - а,б, 6 - а,г, 7 - а, 8 - а,в. Тема 3. "Корпоративные нормы" 1 - в, 2 - а, 3 -б, 4 - а,б, 5 - б, 6 - б, 7 - а, 8 - в. Тема
 8. Психодиагностика: проективные тесты
  Хотя психоаналитическая теория может использовать самые различные личностные тесты, проективные тесты связаны с теорией теснее всего. Проективные тесты содержат относительно неопределенные стимулы, на которые испытуемый волен реагировать, как хочет, и при этом он практически не может догадаться, как экспериментатор проинтерпретирует его ответы. Термин «проекция» был впервые использован по
 9. ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 25. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ФИНАНСОВУЮ (БУХГАЛТЕРСКУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ КОТОРОГО ПОДГОТАВЛИВАЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (введено Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 N 523)
  Введение 1. Настоящее федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности, разработанное с учетом международных стандартов аудита, устанавливает единые требования в отношении действий аудиторской организации или индивидуального аудитора (далее именуются - аудитор) при проведении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица, которое пользуется для составления этой
 10. Составление тестов Упражнение
  Необходимое время. Около 1,5 часов. Цели • На практике попробовать составить объективные тесты для поиска, отбора или продвижения по службе сотрудников. • Обучить участников определенным методам оценки эффективности отборочных тестов на выявление навыков и способностей сотрудников. • Поближе познакомить участников с наиболее общими положительными и отрицательными сторонами тестирования в
 11. Тестовые задания по теме 7
  Какие предусмотрены сроки хранения участниками ВЭД документов, необходимых для таможенного контроля? а) не менее 3 лет; б) в течение 5 лет; в) от 3 до 10 лет (в зависимости от вида и назначения документа). 1. Моментом начала таможенного контроля при ввозе товаров и транспортных средств является: а) когда таможенные органы приступают к проверке; б) когда подается декларация и
 12. Указания по подготовке к текущему контролю знаний, промежуточной и итоговой аттестации
  Одной из форм текущего контроля знаний является выполнение студентом контрольной работы. Контрольные работы выполняются студентом согласно установленного варианта. Контрольная работа содержит теоретические вопросы, а также задачи (юридические казусы). При выполнении контрольной работы студенту необходимо изучить теоретический материал, в частности, конспекты лекций, а также указанную
 13. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ И СЛУЧАЙ ДЖИМА
  Как мы видели, эмпирические исследования личности включают измерение личностных характеристик, предположительно имеющих теоретическую значимость. Термин диагностика, или психодиагностика (assessment), обычно имеет отношение к измерению личностных свойств индивидов для решения задач практического или прикладного характера: будет ли данный человек подходящим кандидатом для данной работы? будет ли
 14. Личностные вопросники и корреляционные исследования
  Личностные тесты и вопросники используются там, где интенсивное изучение отдельных индивидов невозможно или нежелательно и где нельзя проводить лабораторные эксперименты. Кроме того, преимущество личностных вопросников состоит в том, что одновременно можно собрать большое количество информации о многих испытуемых. Хотя ни один индивид в этом случае не изучается так интенсивно, как при клиническом
 15. 4. Виды таможенного контроля
  Формы таможенного контроля следует отличать от его видов. Критериев классификации таможенного контроля достаточно много, но уже почти традиционно в юридической литературе принято выделять следующие его виды: 1. В зависимости от той или иной формы контроля: документальный таможенный контроль (куда относится, например, проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей,
Портал "Все Учебники" © 2014
info@vse-uchebniki.com